Studieform, portfolio og projektarbejde

Studieform

Ved studiestart får du din egen arbejdsplads på en tegnesal inden for en studieenhed.

Studieenhedens tegnesal er det primære og daglige studiested, hvor den faglige udvikling og udveksling finder sted. Tegnesalen er den dynamiske ramme, der giver lyst, energi og inspiration til arbejdet med studiet. Her etableres et konstruktivt miljø, som både bygger på et fagligt og socialt fællesskab.

Selvdannede læsegrupper og debatgrupper udspringer af tegnesalens miljø og er et godt supplement til studiet.

Portfolio

Den studerende samler sit arbejde i sin mappe/portfolio, som løbende opdateres. Mappen indeholder både opgaveresultater og dokumentation for arbejdsprocessen f.eks. notesbøger, skitser, tegninger og modeller.

Hvert semesters projektarbejde dokumenteres i mappen, som benyttes til kommunikation og formidling af projektarbejdet samt i forbindelse med udarbejdelse af pædagogiske vejledninger samt ved bedømmelser.

Projektarbejdet

Det problemorienterede projektarbejde er uddannelsens centrale element. Det afspejler fagets praksis- og handlingsorienterede karakter. Projektarbejdet tager udgangspunkt i åbent formulerede arkitektoniske problemstillinger relateret til det omgivende samfund.

Projektarbejdet foregår i dialog med undervisere og medstuderende og forudsætter daglig tilstedeværelse på tegnesalen. Der arbejdes både i grupper og individuelt. Typisk veksles mellem fælles forundersøgelser og analyser efterfulgt af individuel projektudvikling.

Øvelser og opgaver udvikler den studerendes evne til at aflæse og analysere – sætte sig ind i og perspektivere en problemstilling, og til at prioritere, træffe valg og sammenfatte til en løsning. Herudover opøves den studerendes evne til at samarbejde og indgå i innovative, tværfaglige samarbejdsprojekter.

Kurser, forelæsninger, ekskursioner og studierejser

Projektarbejdet understøttes af forelæsningsrækker, grundkurser og tilvalgskurser, der omfatter undervisning og studier indenfor fagets kundskabs- og redskabsdiscipliner: Teori og historie, arkitektonisk teknik, konstruktion og teknik, faglig kommunikation, faglig metode og praksis.

Studierejse

I studieårets 2. semester planlægges en egentlig studierejse. Tidspunkt for studierejsens afvikling vil fremgå af årets studieplan, som udleveres til alle studerende ved studieårets start den 1. september. Både ekskursioner og studierejse indgår som integrerede dele af studiet, og deltagelse er derfor obligatorisk. Udgifterne anslås til ca. kr. 10.000,-.

Kritik af projekter

Som afslutning på et projektforløb eller midtvejs i længerevarende forløb afholdes kritik. Den studerende præsenterer sit projekt for et kritikerpanel, der typisk ved den afsluttende kritik består af en eller flere vejledere samt en gæstekritiker.

Panelet diskuterer og vurderer projektresultat og arbejdsproces med udgangspunkt i de formulerede mål, det afleverede projektmateriale og den mundtlige præsentation. Studieenhedens studerende er til stede ved kritikken og opfordres til at deltage i diskussionen. Kritikken er et vigtigt led i studieenhedens faglige debat og udvikling.