Praktikmulighed i interdisciplinære forskningsprojekter - Arkitektskolen Aarhus Skip to main content
  • HOME
  • /
  • Praktikmulighed i interdisciplinære forskningsprojekter

Praktikmulighed i interdisciplinære forskningsprojekter

Udgivet 15.11.2022

Nationalmuseets Research Center for Social Urban Modelling (SUMO) søger praktikanter med interesse for urbane fællesskaber og social bæredygtig byudvikling.
SUMO tilbyder i foråret 2023 hel- og deltidspraktikpladser til fire tværfaglige forskningsprojekter, der på forskellig vis undersøger urbane fællesskaber, social bæredygtig byudvikling og beboerinvolvering gennem kunstneriske interventioner, samskabelsesprocesser og udvikling af fysiske modeller og prototyper. Din faglige baggrund er mindre vigtig. Det afgørende er at du:
• Har interesse for byforskning, sociale fællesskaber, arkitektur, udstillingsdesign og kulturformidling
• Er nysgerrig, ambitiøs og ønsker praksiserfaring indenfor byforskningsområdet
• Ønsker at styrke dine faglige kompetencer ved at deltage aktivt i dataindsamlings-,
metodeudviklings- og formidlingsopgaver i et professionelt forskningsteam
• Vil udvide dit netværk og ønsker at indgå i et uformelt og dynamisk forskningsmiljø, der
producerer afgørende ny viden om vores byer
• Vil bidrage til udviklingen af SUMO som en del af Nationalmuseets nye forskningsstrategi
De fire forskningsprojekter:
(1) Fleksible fællesskaber
Forsknings- og formidlingsprojektet ”Fleksible Fællesskaber” skal levere ny viden om socialt bæredygtige blandede byer og gode boligmiljøer. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Arkitektskole og Nationalmuseet og inkluderer forskere fra begge institutioner. Målet er at bidrage aktivt til en robust og varig by- og samfundsudvikling i Danmark. Projektets forskning skal skabe nye indsigter i samspillet mellem uformelle fællesskaber og byggede miljøer i almene boligområder. Samtidig skal det anvise nye retninger for fremtidig byudvikling gennem udviklingen af konkrete modeller og prototyper for byggede miljøer, der understøtter den bredere politiske og økonomiske dagsorden om social trivsel og grøn omstilling i byerne. Fleksible Fællesskaber søger især
praktikanter til:
• Modelfremstilling og samskabende processer (gerne elever fra Arkitektskolen Aarhus)
• Kvalitative workshops med uformelle fællesskaber
• Kortlægning af praksis i og oplevelser af bo-miljøer
• Udvikling og design af prototyper og modeller for urbane miljøer
(2) Kysset (Genbrugskollektivet)
Over tre år inddrager forskningsprojektet ”Kysset” beboere og lokale kulturaktører fra boligområdet Taastrupgaard med henblik på udvikling af byrummet gennem kunst, arkitektur og fysiske prototyper. Ambitionen er, at nye fælles erkendelser og konkrete kulturprodukter bidrager til at udvikle en levedygtig og demokratisk kultur med et aktivt og lokalt forankret kulturelt medborgerskab, der udspringer af områdets ressourcer. ”Genbrugskollektivet” er et delprojekt i “Kysset”, hvor der arbejdes med fysiske prototyper i samskabelse med områdets beboere. Kysset /
Genbrugskollektivet søger praktikanter til:
• Etnografisk feltarbejde (kvalitative metoder)
• Samskabende processer med lokale borgere
• Planlægning og afvikling af kreative workshops, udstillingsdesign m.v. • Kommunikationsopgaver
(3) Det samskabende museum
”Det samskabende museum” er en kvalitativ undersøgelse af unges viden om, erfaring med og interesse for museumsoplevelser i tre udsatte boligområder i Høje-Taastrup. Med afsæt i samskabende metoder, museumsbesøg og eksperimenterende POP-UP udstillinger, undersøger projektet, hvad der skal til for at øge interessen for museers tilbud blandt unge mellem 15 -25 år, og hvordan den kulturhistoriske museale formidling kan gøres mere relevant for målgruppen. Det samskabende museum søger praktikanter til:
• Etnografisk feltarbejde (kvalitative metoder)
• Samskabende processer med unge og lokale samarbejdspartnere
• Planlægning og afvikling af pop-up udstillinger med unge • Kommunikationsopgaver
(4) Modellens Kraft
Både på og uden for museumsverdenen bruges fysiske modeller til at skabe og formidle viden på en umiddelbart tilgængelig måde, men trods deres store udbredelse ved vi meget lidt om, hvad modeller egentlig gør: Hvilken betydning har modeller? Og for hvem har de betydning? Formålet med ”Modellens Kraft’” er at producere ny viden om fysiske modeller og at bruge denne viden til at udvikle et nyt samskabende format for museumsformidling. Med udgangspunkt i samlingsstudier, historisk viden om fremstilling og ny etnografisk viden, samt brugen og betydningen af fire former for fysiske modeller – legetøj, fartøjer, bygninger og robotter -, søger ”Modellens Kraft” at udvikle et nyt formidlingsformat. Projektet er organiseret som et tværfagligt samarbejde mellem tre museer (Nationalmuseet, Moesgaard Museum og Steno Museet) og tre forskningsinstitutioner (Aarhus Universitet, Det Kongelige Akademi og IT-Universitetet). Modellens Kraft søger praktikanter til:
• Samlingsarbejde: undersøgelse af omfang og brug af museers modelsamlinger
• Kvalitative undersøgelser af museumsbrugernes tilgang til og forståelse af modeller i
museumsudstillinger. Undersøgelser vil foregå i både København og Aarhus.
Som praktikant i SUMO vil du, i samarbejde med centerets forskere, få stor indflydelse på dine egne opgaver og deltage aktivt i den kvalitative dataindsamling i et eller flere boligområder eller museer. De primære etnografiske metoder vil være deltagerobservation, kvalitative interviews, kortlægning og indsamling af arkivmateriale. Der vil samtidig være mulighed for at medvirke og bidrage til projektets metodeudvikling i forbindelse med indsamling, registrering og formidling af det empiriske materiale med afsæt i din egen faglighed, baggrund og erfaring. Du vil desuden i tæt samarbejde med projektteamet deltage i planlægning og afvikling af workshops, udstillinger og events, samt fysiske præsentationer og fremlæggelser for centerets forskere, samarbejdspartnere, øvrige praktikanter m.fl. på interne workshops.
Gennem hele praktikperioden vil du være tilknyttet Nationalmuseets byforskningscenter SUMO i Prinsens Palæ ved Frederiksholms kanal i København. Centeret har desuden aktivitetslokaler i Brede tæt ved Lyngby. Under praktikken vil du komme til at arbejde tæt sammen med centrets forskere og øvrige medarbejdere og vil desuden indgå i et større interdisciplinært team bestående af arkitekter, historikere og antropologer fra Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus, Kroppedal Museum m.fl. Da du som praktikant indgår aktivt i arbejdet med at indsamle og registrere data, kan du forvente løbende faglig sparring og støtte på lige fod med teamets øvrige medlemmer.
Praktikken er planlagt til at finde sted i forårssemesteret 2023 og svarer til mellem 2 og 4 måneders fuldtidsarbejde. Arbejdsopgaver, vejledning og timefordeling aftales nærmere med centerets praktikvejledere Mette My Madsen (antropolog), Mikkel Høghøj (historiker) og Mikkel Heller (antropolog) samt centerleder og forskningsprofessor Morten Nielsen.
Ved interesse fremsendes CV og specifik ansøgning til ét eller flere af forskningsprojekterne til Malou på marie-louise.ryborg.kjeldsen@natmus.dk. I emnefeltet på mailen skal angives hvilket forskningsprojekt, der ansøges til.

© — Arkitektskolen Aarhus
...