Arkitektens studie- og arbejdsliv i fremtiden

24nov12:0016:30Ekstern kalenderArkitektens studie- og arbejdsliv i fremtiden12:00 - 16:30 Didakteket, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads, 8000 Aarhus CTYPE OF ACTIVITYEkstern kalender,Event,Intern kalender

Event Details

(English below)

FAOD, Akademisk Arkitektforening og Arkitektskolen Aarhus inviterer alle interesserede inden for arkitektbranchen til en fælles drøftelse af, hvad den unge generations værdier og kultur betyder for udviklingen af vores uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser – og hvad det betyder for udviklingen af arkitektprofessionen.

”Det altafgørende for mig er, at jeg kan se mig selv i arbejdspladsens værdier – og at arbejdspladsen ser hele mig”
Sarah, 30 år, nyuddannet arkitekt

Vi ved fra undersøgelser, at etik og værdier spiller en afgørende rolle for den yngre generation – ligesom stress og trivsel er en stigende udfordring. Flere taler om et paradigmeskifte hos studerende og den unge generation af arkitekter i deres tilgang til studie- og arbejdsliv.

Vi ønsker med seminaret at starte en debat om det bæredygtige studie- og arbejdsliv og blive klogere på, hvordan paradigmeskiftet udfordrer vores tilrettelæggelse af unges uddannelse og arbejdsliv på tværs af alle aktørerne i arkitektbranchen.

Vi håber at se både skolens medarbejdere, tegnestuer, kommuner, andre uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.fl. til en fælles diskussion på tværs af interessenter.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig senest den 22. november.

Seminaret foregår på dansk, men der vil være mulighed for tolkning til engelsk.

Program

12.00-12.45: Ankomst og frokost
12.45-13.00: Velkomst og dagens program, v. prorektor Kristine Leth Juul, Arkitektskolen Aarhus og psykolog Johann Daustrand, Studenterrådgivningen
13.00-14.30: Tendenser i ungdomslivet og unges ønsker til arbejdslivet – oplæg og diskussion v. Noemi Katznelson, professor og ungdomsforsker AAU
14.30-14.45: Pause – kaffe og kage – tag gerne kaffe med ind til workshoppen.
14.45-15.05: De nye værdikrigere – yngre arkitekters værdier og holdninger til deres fag og arbejdsliv – oplæg og diskussion v. Lars Autrup, direktør Akademisk Arkitektforening
15.05-16.30: Fra kulturbærer til kulturskaber – workshop og diskussion af, hvad de nye tendenser betyder for vores planlægning af uddannelse og arbejdsliv i arkitektbranchen v. Johann Daustrand
Næste skridt – Hvad gør vi herfra? v. Kristine Leth Juhl og Johann Daustrand
16.30: Fredagsbar og networking

Der er et panel tilstede til seminaret, som under punktet ‘Fra kulturbærer til kulturskaber’ vil komme med de første bud på, hvad de nye tendenser peger på.

Panelet består af:

 • Arne Ennegaard Jørgensen, direktør FAOD, cand.phil., MBA
 • Lærke Bo Poulsen, ERIK Arkitekter, cand.arch.
 • Misja Barnow, karrierevejleder, Arkitektskolen Aarhus, cand.arch.
 • Peter Anker Møller, partner, Pluskontoret Arkitekter, cand.arch.
 • Simeon Østerlund Bamford, indehaver ReVærk, cand.arch
 • Villads Birch Hastrup, studerende, Arkitektskolen Aarhus
 • Anne Sofie Ravnsbæk Geertsen, studerende, Arkitektskolen Aarhus

Download flyer (pdf)


English

FAOD, the Danish Association of Architects, and Aarhus School of Architecture invite everyone in the architecture industry to a joint discussion on what the values and culture of the younger generation mean for the development of our educational institutions and workplaces – and what it means for the development of the architectural profession.

“The crucial thing for me is that I can see myself in the workplace’s values – and that the workplace sees all of me.”
Sarah, 30 years old, newly graduated architect

Studies show that ethics and values play a crucial role for the younger generation – just like stress and well-being are growing challenges. Many talk about a paradigm shift among students and the younger generation of architects in their approach to academic and professional life.

With this seminar, we aim to initiate a debate on sustainable academic and professional life and gain insights into how this paradigm shift challenges the organisation of young people’s education and professional lives across all stakeholders in the architecture industry.

We hope to see the school’s staff, architectural firms, municipalities, other educational institutions, labour unions, and others for a collective discussion across stakeholders.

Participation is free, but registration is required – no later than November 22.

The seminar is in Danish, but there will be English interpretation available.

Programme

12.00-12.45: Arrival and lunch
12.45-13.00: Welcome and today’s program, Prorector Kristine Leth Juul, Aarhus School of Architecture, and Psychologist Johann Daustrand, Student Counselling Service
13.00-14.30: Trends in Youth Life and Young People’s Aspirations in the Workforce – Presentation and discussion by Noemi Katznelson, Professor and Youth Researcher at AAU
14.30-14.45: Break – coffee and cake – you are welcome to bring coffee into the workshop
14.45-15.05: The New Value Creators – Young Architects’ Values and Attitudes Towards Their Profession and Career – Presentation and discussion by Lars Autrup, Director, Akademisk Arkitektforening
15.05-16.30: From Culture Bearer to Culture Creator – Workshop and discussion on what the new trends mean for our planning of education and careers in the architecture Industry, led by Johann Daustrand Next Steps – Where Do We Go from Here? with Kristine Leth Juul and Johann Daustrand
16.30: Friday bar and Networking

There is a panel present at the seminar, which, during the ‘From Culture Bearer to Culture Creator’ section, will provide initial insights into what the new trends indicate.

The panel consists of:

 • Arne Ennegaard Jørgensen, Director of FAOD, cand.phil., MBA
 • Lærke Bo Poulsen, ERIK Arkitekter, cand.arch
 • Misja Barnow, Career Counselor, Aarhus School of Architecture, cand.arch
 • Peter Anker Møller, Partner, Pluskontoret Arkitekter, cand.arch
 • Simeon Østerlund Bamford, Owner of ReVærk, cand.arch
 • Villads Birch Hastrup, student, Aarhus School of Architecture
 • Anne Sofie Ravnsbæk Geertsen, student, Aarhus School of Architecture

Download flyer (pdf)

Time

(Friday) 12:00 - 16:30

Location

Didakteket, Arkitektskolen Aarhus, Exners Plads, 8000 Aarhus C